Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden

Definities

- Suzy Zeylmaker, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 76878104, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
- De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Toepasselijkheid

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
- Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Offertes


- Op de offerte wordt de gekozen dienst zoals overeengekomen vermeld. Overige bijkomende kosten - zoals locatiehuur, reiskosten, inzet van externen, nabestellingen - worden vermeld mits deze kosten al bekend zijn. Zijn deze bijkomende kosten pas later bekend, dan worden deze op de uiteindelijke factuur vermeld.
- Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
- Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
- Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Fotograaf heeft het recht de eigen tarieven, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
- Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Tarieven & Betaling

- Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in één keer voldaan.
- Facturen dienen binnen 3 weken na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
- Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
- Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieverstrekking Opdrachtgever


- Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
- Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf behandelt deze gegevens vertrouwelijk.

Uitvoering Overeenkomst


- Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
- Indien opdrachtgever een bepaalde locatie voor de shoot wenst, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijhorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
- In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een maaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken.

Wijziging & Annulering


- Annulering door de opdrachtgever voor een shoot dient tenminste schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de fotograaf. Fotograaf heeft tijd gereserveerd en voorbereidingen getroffen voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van ​geldige omstandigheden​, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot:
A: Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering na 14 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet.
B: Indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet, wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

- In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.

Aansprakelijkheid Schade


- Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
- Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
- Fotograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s en bewaart bestanden tot één jaar na shoot, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden (bijvoorbeeld door crash). Opdrachtgever dient de bestanden na ontvangst zelf goed te bewaren.
- Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In overleg en met akkoord van beide partijen kan de shoot worden verplaatst wanneer er sprake is van slechte weersomstandigheden.
- In het geval dat de opdrachtgever schade toebrengt aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
- In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.

Auteursrecht, Licentie & Publicatie


- De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde beeldmaterialen berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
- Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht van foto’s toe na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
- Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
- Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.
- Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen tenzij anders overeengekomen.
- Elke handeling in strijd met het bovenstaande punten wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
- Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Levering


- Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
- Fotograaf maakt, selecteert en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf.
- Indien de opdrachtgever de fotoselectie op zich neemt, worden de conceptfoto’s door de fotograaf in lage resolutie met watermark gedeeld met de opdrachtgever. Deze dienen niet openbaar te worden gemaakt. Na bewerking worden de foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden naar de opdrachtgever.
- Fotograaf levert geen onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Klachten

- Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en / of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf.
- Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Geschilbeslechting


- Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
- Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar fotograaf is gevestigd.
- In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.